Pravěk a současnost


Už pravÄ›k mÄ›l své vývojáře a konstruktéry. Zní to možná bláznivÄ› až šílenÄ› a velice nepravdÄ›podobnÄ› ale je to tak. UrÄitÄ› se každý z nás na hodinách dÄ›jepisu setkal s informacemi o životÄ› pravÄ›kého ÄlovÄ›ka a s tím, jak lovil a zabíjel zvěř. Já vím že to bylo nejdřív vykopáním jámy a následným zabitím zvěře kameny. Pak ale lovci zaÄali vymýšlet, jak zabít zvíře i v bÄ›hu. A vznikly první oÅ¡tÄ›py a dýky.

moderní kuchyně

Ale dost téhle pravÄ›ké historie je naÄase se posunout o hodnÄ› velký Äasový úsek kupÅ™edu. Každá doba má své vynálezce a nÄ›jaké geniální hlavy, které lidstvu pomohly zlepÅ¡it podmínky k životu. Je spousta vynálezů, bez kterých bychom si dneÅ¡ní moderní dobu už ani neumÄ›li pÅ™edstavit. Možná nÄ›kteří z vás mají názor, že vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto vynálezu lidi rozmazluje. Možná nÄ›které ale urÄitÄ› ne vÅ¡echny.

VÄ›tÅ¡ina konstruktéru se snaží v podstatÄ› nÄ›co starého zmodernizovat a vylepÅ¡it a tím to pÅ™izpůsobit podmínkám dneÅ¡ní moderní a bohužel stresové a hektické dobÄ›. Není nic Å¡patného na tom, když si ÄlovÄ›k chce po celém dni v práci odpoÄinout. A k tomu právÄ› Äasto slouží produkty moderní techniky. Myslím, že můžu s klidným svÄ›domím tvrdit, že to využívají vÅ¡ichni bez ohledu.

retro kuchynÄ›

Tak jak to využívá maminka, tak to dokáže využít i malé dítÄ›. Mohli bychom zkusit si udÄ›lat tÅ™eba takovou exkurzi do domácnosti. Co tam za ty roky díky technickému pokroku pÅ™ibylo? UrÄitÄ› každého napadne trouba, mikrovlnka, rychlovarná konvice, kávovar a spousta jiných pomocníků. Výhody tohohle technického vybavení je mnohdy více Äasu na rodinu. Maminky se pak můžou více vÄ›novat svým dÄ›tem a chodit s nimi na výlety a do přírody a k babiÄce a dÄ›deÄkovi. Lidi si dokážou udÄ›lat Äas vzájemnÄ› pro sebe co není na Å¡kodu. A proto urÄitÄ› není na Å¡kodu, že technika jde kupÅ™edu a že je jeÅ¡tÄ› jsou mezi námi takový kterým záleží na pohodlí a relaxaci ostatních lidí. 

Posted in IT |